Versturen

Wij versturen tot 20:30 uur
Op voorraad? Morgen in huis.
Lees de kleine lettertjes

Contact gegevens

072 567 50 55
Ma t/m vr 09:00—18:00
Neem contact met ons op

Klant

Welkom bezoeker
Goedenacht.
Inloggen | Registreren

Winkelmand
Producten: 0
Totaal: € 0,00

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Inktweb.nl B.V. (hierna: Inktweb.nl) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt tot verkoop van onder andere maar niet uitsluitend printerbenodigdheden en kantoorartikelen.  
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die een Koopovereenkomst sluit met Inktweb.nl via de website https://www.inktweb.nl/, https://www.inktweb.be/, via de afhaallocatie of via een andere weg zoals maar niet uitsluitend bol.com, marktplaats of dagdealaanbieders.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Koopovereenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen de Klant en Inktweb.nl.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: https://www.inktweb.nl/ en https://www.inktweb.be/.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties die gelden tussen Klant en Inktweb.nl.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Inktweb.nl overeengekomen.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden in strijd zijn met een wettelijk voorschrift of andere regelgeving, blijven de overige bepalingen in stand.

 

Artikel 3 Identiteit van Inktweb.nl

 1. Inktweb.nl is bij de KvK geregistreerd onder nummer 60680326 en draagt BTW-identificatienummer NL854012965B01. Inktweb.nl is gevestigd aan de Prof. Van der Waalsstraat 2 (1821BT), te Alkmaar.
 2. Inktweb.nl is telefonisch te bereiken op +31 72 567 50 55,  per e-mail via info@inktweb.nl of middels de website https://www.inktweb.nl.

 

Artikel 4 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Inktweb.nl en Klanten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Inktweb.nl en Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland locatie Alkmaar.

 

Artikel 5 Overige bepalingen

 1. Inktweb.nl garandeert dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De ontvangen vertrouwelijke gegevens zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Inktweb.nl kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een niet betrokken derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak of een wettelijk voorschrift.
 2. Inktweb.nl is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.

 

Inktweb.nl en Klant
 

Artikel 6 Koopovereenkomst

 1. Klant plaatst bij de afhaallocatie van Inktweb.nl, telefonisch, of via de website bij Inktweb.nl een bestelling, waarna Inktweb.nl deze bevestigt. Pas wanneer Inktweb.nl de bestelling bevestigt komt de Koopovereenkomst tot stand.
 2. Door het plaatsen van de bestelling zoals genoemd in artikel 6.1 van deze Algemene voorwaarden aanvaardt Klant tevens de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op de Koopovereenkomst. Deze Algemene voorwaarden zijn te vinden op de Website en zijn ter inzage beschikbaar op de afhaallocatie.
 3. De opdrachtbevestiging die Inktweb.nl aan Klant stuurt in geval van een online of telefonische bestelling is beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
 4. Eventuele aantekeningen en reacties van Klant op de opdrachtbevestiging van Inktweb.nl maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Inktweb.nl die alsnog schriftelijk bevestigt. 

 

 Artikel 7 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle door Inktweb.nl gecommuniceerde bedragen zijn exclusief btw, tenzij expliciet anders aangegeven.
 2. Verzendkosten verschillen per land en komen voor rekening van Klant.
 3. Betaling is zowel vooraf of achteraf op factuurbasis mogelijk, Klant heeft hierin keuzemogelijkheid. Bij de eerste bestellingen van Klant is achteraf betalen pas mogelijk op basis van een kredietcheck door Billink N.V. Indien Billink N.V. een negatief advies geeft wordt Klant alsnog verzocht vooruit te betalen. Inktweb.nl gaat derhalve pas over op haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na het advies van Billink N.V.
 4. Uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de factuur is verzonden is Klant verplicht de overeengekomen prijs aan Inktweb.nl te betalen op het rekeningnummer NL77RABO0148966128 t.n.v. Inktweb.nl B.V.
 5. Inktweb.nl behoud het recht om, ongeacht het advies van Billink N.V., betaling vooraf te vereisen of betaling achteraf toe te staan.
 6. Betalen in termijnen is niet mogelijk.
 7. Indien Klant een aan hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Klant is Inktweb.nl gerechtigd alle ten behoeve van Klant te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens  Klant schadeplichtig kan worden. De gevolgen van een niet tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van Klant.
 8. Indien Inktweb.nl om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is  Klant, naast de verschuldigde hoofdsom, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 

Artikel 8 Herroepen van de Overeenkomst

 1. Klant heeft een bedenktermijn van veertien (14) dagen om de Overeenkomst te herroepen.
 2. Indien er al kosten gemaakt zijn door Inktweb.nl met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen voor Inktweb.nl die voortvloeien uit de Koopovereenkomst, komen deze kosten voor rekening van Klant. Artikel 7 van de Algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing. Dit is niet het geval wanneer Klant een consument is, te weten een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 3. Producten waarvan de gesealde/verzegelde verpakking verbroken is zijn onderhevig aan een waardevermindering van honderd (100) procent en zijn daarom uitgesloten van het herroepingsrecht.
 4. In het geval dat Klant haar klacht kenbaar gemaakt heeft bij Inktweb.nl, door Inktweb.nl vastgesteld is dat een ondeugdelijk product geleverd is door Inktweb.nl en geen oplossing gevonden kan worden dan wel een deugdelijk vervangend product geleverd kan worden is het alsnog mogelijk in overleg de overeenkomst te herroepen.
 5. Wanneer de Klant een bedrijfsnaam invoert bij het factuur- of verzendadres, zal Inktweb.nl deze bestelling behandelen als zakelijk. Bij een zakelijke bestelling is de consumentenwetgeving niet van toepassing, wat leidt tot aangepaste voorwaarden in vergelijking tot gebruikelijke consumentenvoorwaarden:
 • Recht op bedenktijd; de kosteloze bedenktijd voor de Zakelijke Klant vervalt op het moment dat een niet voorradig product besteld wordt bij een leverancier van Inktweb.nl. Wanneer het product wordt geannuleerd, zullen wij annuleringskosten in rekening brengen. Deze annuleringskosten worden redelijkerwijs bepaald op basis van de waarde van het bestelde product.
 • Recht op retour; Inktweb.nl brengt ‘restockingskosten’ in rekening wanneer een ongeopend product retour gezonden wordt door de Zakelijke Klant. De lengte van de periode tussen levering en retournering, en waarde van het geretourneerde product hebben invloed op de restockingskosten.

 

Artikel 9 Levering 

 1. Levering geschiedt door Inktweb.nl of door haar ingeschakelde derden, zoals maar niet uitsluitend PostNL of DHL, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 2. Indien Klant een bestelling heeft geplaatst op werkdagen en voor 20:30 uur, dan levert Inktweb.nl de volgende dag, mits de bestelde producten op voorraad zijn en behoudens overmacht zoals beschreven in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden. Aan deze termijn kunnen geen rechten worden ontleend. 
 3. Wanneer zeven (7) dagen na de leveringstermijn genoemd in lid 2 van artikel 9 van deze Algemene voorwaarden nog niet geleverd is door Inktweb.nl, dient Klant Inktweb.nl te verzoeken zo spoedig mogelijk te leveren. Wanneer Inktweb.nl niet binnen een redelijke termijn reageert en/of levert, mag Klant de Koopovereenkomst ontbinden en heeft Klant recht op terugbetaling van de aankoopprijs.  

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

 1. Inktweb.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door Inktweb.nl.
 2. Indien Inktweb.nl aansprakelijk wordt gesteld, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Inktweb.nl's verplichtingen met betrekking tot haar diensten. 
 3. De aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10.2 van deze Algemene voorwaarden wordt beperkt tot het door Klant betaalde bedrag. 
 4. Inktweb.nl is niet aansprakelijk voor bestellingen die niet of te laat geleverd worden als gevolg van overmacht zoals omschreven in artikel 11 van de Algemene voorwaarden.  
 5. Inktweb.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door foutieve ofwel gebrekkige verstrekking van het juiste bezorgadres.  
 6. Inktweb.nl is niet aansprakelijk indien er schade ontstaat door incorrecte gegevens zoals verstrekt door Klant. Dit is tevens het geval indien er sprake is van een typefout of enig ander onbedoelde foute verstrekking van gegevens.

 

Artikel 11 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Inktweb.nl, waardoor volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is. 
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, zoals maar niet uitsluitend PostNL, DHL, Pay.nl, Billink N.V., ziekte van personeel van Inktweb.nl zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Inktweb.nl, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.  
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Inktweb.nl overgaan tot terugbetaling van de eventueel betaalde koopprijs, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Inktweb.nl heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten en in- en aankoop bij derden. 

 

Artikel 12 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Koopovereenkomst 

 1. Inktweb.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Inktweb.nl goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen tekort zal schieten. 
 2. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Inktweb.nl vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Inktweb.nl op Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 
 3. Indien Inktweb.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst en is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.  
 4. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, is Inktweb.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan.  
 5. Indien Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Inktweb.nl gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Klant daarentegen is, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.  
Mijn printers

Koop met zekerheid
Slechts € 3,95 verzendkosten
Op voorraad = Morgen in huis
100% Tevredenheidsgarantie
14 dagen bedenktijd
Scherpe prijzen
Officieel partner Canon & Epson